LPCB – Loss prevention certification board; güvenlik ve yangından korunma alanlarında öncü bir sertifikasyon organizasyonudur.
Asya-Pasifik, Ortadoğu ve Avrupa başta olmak üzere LPCB onayı, hükümetlerce ve düzenleyici otoritelerce dikkate alınır. LPCB onay süreci, sigortacılar, tasarımcılar, imalatçılar, kurulumcular, mühendisler ve bilim adamlarından oluşan bir grup uzman tarafından belirlenmiş kalite standartlarını karşılayıp karşılayamadığını belirleyen değerlendirme ve testlerden oluşmaktadır. Ürün onayları
dünyaca ünlü laboratuarlarda gerçekleşmektedir. Bu onay düzenli olarak denetlenerek ürünün onaylanan kriterlere uygunluğu sağlanır. Bir ürünün gereken standartları karşıladığına karar verildiğinde, bir sertifika verilir ve dünya çapındaki kullanıcıların hizmetinde olan Red Book’a kurumun ismi dahil edilir.
 
UL – Underwriters Laboratories Inc.; ABD merkezli, temel olarak güvenlik konusuna yoğunlaşan, bağımsız ürün güvenlik sertifikasyon kurumudur. Ürünler, malzemeler, bileşenler, montajlar, aletler ve teçhizatlar için standartlar ve test prosedürleri geliştirir. UL, çoğunluğu kendisi tarafından geliştirilen güvenlik standartlarına uygun ürünlere UL sertifikası verir. Yüz yıldan uzun bir süredir ürünleri test etmekte ve güvenlik standatları yazmaktadır. UL yılda 19.000’den fazla çeşit ürünü, donanımı, malzemeyi ve sistemi incelemektedir. Her yıl 72.000 üretici UL işaretli 21 milyar ürün üretmektedir. Dünya çağında 62 laboratuvar, test ve sertifikasyon tesisinden oluşan UL şirketler ailesi ve servis sağlayıcı ağı 99 ülkedeki müşterilere hizmet vermektedir.
 
CEN (European Committee for Standardization) – Avrupa Standartlar Komitesi; standartların AB düzeyinde uyumlaştırılması amacıyla faaliyette bulunan temel kurumdur. Çalışma alanı diğer iki kuruma (CENELEC ve ETSI) oranla daha geniş olan CEN, tüm sektörlerde uyumlaştırılmış AB standartları oluşturarak, ulusal standartların farklılığından doğan ve Tek Pazar’ın işleyişini olumsuz yönde etkileyen teknik engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır.CEN’in 31 ulusal üyesi Avrupa standarları oluşturmak üzere birlikte çalışmaktadırlar.60.000’den fazla teknik uzman ve müşterinin dahil olduğu CEN ağı 480 milyon insana ulaşmaktadır.
 
NFPA – National Fire Protection Association; 1896’da kurulmuş kar amacı gütmeyen uluslarası bir birliktir.Amacı, dünya çapında hayati tehdit oluşturan yangın ve diğer tehlikeleri kodlar ve standartlar oluşturarak,araştırma yaparak ve eğitim vererek azaltmaktır.NFPA,yangın ve diğer risklerin etkilerini minimize etmeyi planlayan 300’den fazla kod ve standart oluşturmuştur.70.000’den fazla üyesi bulunmaktadır.
 
FM Global; yüksek risk altında bulunan mülklerin korunduğu sigorta sektöründe kayıp önleme servisleri konusunda uzmanlaşmıştır.ABD çıkışlı dünya çapında ofisleri olan bir sigorta şirketidir.Şirket,eskiden beri kullanılan ,sigorta istatistikçilerinin hazırladığı risk ve olasılıkları değerlendirme yönteminden farklı olarak ,mühendislik analizleriyle risk ve sigorta hesabı yapmaktadırlar.Bu yaklaşım,mülk kayıplarının azaltılabileceği ya da engellenebileceği inancıyla uygulanmaktadır.FM global mühendisleri,tehlikeleri belirlemek ve öneri sunmak amacıyla dünya çapında merkezleri düzenli ziyaret ederek kayıpları önlemek için hizmet sunmaktadır.
 
MMO – Makina Mühendisleri Odası; Kuruluş amacı; ülke ve toplum yararları doğrultusunda yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, üretimin arttırılmasını, yurt sanayisinin ulusal çıkarlara uygun yönde gelişmesini sağlamak için teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak ve bunları üyelerinin ve sanayinin yararına sunmak, makina mühendisliği hizmetleri ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporların hazırlanmasını, uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, denetlemek ve onaylamaktır. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı bir meslek kuruluşudur ve kamu kurumu niteliğindedir.
 
TSE – Her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını belirlemek amacıyla 1960 yılında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur. Enstitü, bünyesinde veya hariçte hazırlanan standartları tetkik edip uygun bulduğu takdirde Türk standardı olarak kabul eder.
 
UKAS – İngiltere Akreditasyon Servisi; uluslararası kabul görmüş standartlar, sertifikasyon, test, muayene ve kalibrasyon hizmetleri için devlet tarafından tanınan tek ulusal belgelendirme kuruluşudur. UKAS tarafından akreditasyon, bu değerlendiricilerin yeterlilik, tarafsızlık ve performans özelliğini gösterir. İngiltere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olup, dünya genelinde akreditasyon konusunun önde gelen saygın kuruluşlarından biridir.
 
TÜYAK – Türkiye Yangından Korunma Vakfı ve Yangından Korunma Derneği; yangına karşı can ve mal güvenliğinin sağlaması konusunda çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.
Başlıca amaçları; toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak üzere bilim ve teknoloji alanında araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu yolda yapılanları desteklemek, kamu ve özel kuruluşların personelinin yangından korunma ve yangın söndürme konularında eğitilmeleri için yayın yapmak, yangın önleyici sistemlerin standartlarını ve cihazların geliştirilmesi konusunda yardımcı olmak, Türkiye’de yangın sektörünün gelişmesi ve toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmaktır.
 
VDS, Yangından korunma ve yangın güvenliği alanında Almanya’nın lider bağımsız test kuruluşlarından biridir. VdS, German Insurance Assoaciation’ın (GDV) bir iştirakidir. Yangınla mücadele sistemlerinin devlet onaylı uzmanlar tarafından takip edilmesi ve özel denetlemeler, ürünlerin kendi laboratuarlarında test edilmesi (bileşenler, aygıtlar, sistemler), onaylanması, sertifikalandırılması gibi işlemleri yürütür ve yangınla mücadele alanında 100 yıllık bir deneyime sahiptir.