6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İşbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yürürlükteki yasal mevzuata uygun olarak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla CEBSAN LTD.’ye (“Şirket”) ait www.cebsan.com.tr alan adlı internet sitesinin kullanması ile bağlantılı olarak elde edilen ve tarafımızca sağlanan verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanım türü, derecesi ve amacı ile ilgili olarak siz kullanıcılarımıza bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

www.cebsan.com.tr alan adlı internet sitesi CEBSAN LTD. tarafından işletilmektedir. Şirket kullanıcıların kişisel verilerinin yönetilmesinde sorumlu kuruluştur. İşbu madde kapsamındaki bilgilendirme 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında yapılmaktadır.

Kişisel verilerinizinin, gizli bilgilerinizin korunmasını ve gizli tutulmasını ciddiye almaktayız. Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tarafımızca, çalışanlarımızca ve servis sağlayıcılarımızca görevlerini yerlerine getirirlerken gizliliklerine mutlaka dikkat edilmesini ve yalnızca sizlere bildirdiğimiz amaçlarla kullanılmasını sağlamak üzere teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen ve kısmen otomatik olan (çerezler) ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi kişilere ait veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

İnternet sitesine üyeliği kapsamında bizlere sağladığınız bilgileriniz, buna ek olarak mal ve hizmet alımlarınız sırasında çerezler ve benzeri yöntemler aracılığı edinilen bilgiler; bizim tarafımızdan, mevcut ve ilerideki iştiraklerimiz, bağlı şirketlerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, haleflerimiz, hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler (hukuk ve vergi danışmanlarımız, bankalar, bağımsız denetçiler dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, sizlere hizmet sunabilmemiz için işbirliği yaptığımız veya yapabileceğimiz hizmet tedarikçileri) ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif mal ve hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kayda alınabilecek, basılı/manyetik arşivlerde saklanabilecek, gerekli görülen hallerde güncellenebilecek, paylaşılabilecek, aktarılabilecek, transfer edilebilecek, kullanılabilecek ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir. Buna ek olarak Kanun dahil ilgili mevzuat hükümleri dahilinde zorunlu olması durumunda bazı uygulamalar ve işlemler için ayrıca ilave izniniz de gerekebilecektir. Bu durumlarda sizlerle iletişime geçilecek ve sizlerin açık rızaları rica edilecektir. Bu verilere ek olarak bizlere iletmiş olduğunuz kişisel verileriniz hukukun gerekli kıldığı durumlarda resmi kurum/kuruluşlar, mahkemeler tarafından talep edilmesi halinde ilgili merci ve mahkemelere iletilebilecektir.

Kişisel verileriniz internet sitemizde siz kullanıcılarımıza daha iyi hizmet sunabilmesi, hizmetlerimizin iyileştirebilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, her türlü bilgilendirme, reklam-tanıtım, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları, modelleme, raporlama, skorlama, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırılması, kullanıcılarının ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik tarafımızca veya iştiraklerimiz tarafından yapılacak geliştirme çalışmalarda kullanılabilecektir. İnternet sitesi üzerinde yaptığınız hareketlerin çerezler ve benzeri yöntemlerle izlenebileceğini, kaydının tutulabileceğini, istatistiki veya yukarıda bahsedilen amaçlarla kullanılabilecektir. Ancak buna ek olarak önemle belirtmek isteriz ki internet sitemize üyelik, ürün veya hizmetlerimizin satın alınması ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.

Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerini göndermemeleri gerekmektedir.

Şirket’e ait internet sitesinin, durumun niteliğine göre diğer internet sitelerine bağlantılar içermesi halinde bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun olup olmamaları hususunda hiçbir taahhütte bulunmamaktayız. Şirket, link veya benzeri başka yöntemlerle bağlantı verdiği sitelerin içeriklerinden hiçbir zaman sorumlu değildir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işleme ilişkin olarak kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun’un ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, az önce saymış olduğumuz haklarınıza ilişkin taleplerinizi, söz konusu yöntemlerle Şirket’e iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından şu aşamada ilgili haklarınızın kullanımına ilişkin herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu Kanun gereğince, yazılı olarak Şirket’e iletmeniz gerekmektedir.

Kanun’un 11. maddesinde sayılan ve işbu metin ile sizlere bildirilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edebileceğimiz gerekli bilgiler ile belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmayı talep ettiğinize yönelik açıklama/açıklamalarınızı içeren talebinizi; info@cebsan.com.tr adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya Kanun’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@cebsan.com.tr  e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Şirket, talebiniz üzerine talebinizi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi halinde Şirket tarafından gereği yerine getirilir. Başvurunuzun Şirket’in hatasından kaynaklanması ve sizden bir ücret tahsil edilmesi halinde alınan ücret size iade edilecektir.

 

Çerezler

İnternet sitemizde; IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi, internet bağlantınız, site kullanımları hakkındaki bilgiler gibi belirli verileri otomatik olarak elde etmemize yardımcı olan çerezler (cookie) bulunmaktadır. Söz konusu çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır ve sitemizde bulunan çerezler, bilgisayarınız için zararlı sayılabilecek virüsler göndermek için kullanılmamaktadır.

Çerezler genellikle bilgisayarınızda saklanarak, internet sitemizde yapmış olduğunuz işlemler, gezintileriniz esnasındaki tıklamalarınızın kaydedilmesi yolu ile internet sitesini hangi zaman dilimi içerisinde, ne kadar süre ile kaç kişinin kullandığı, bir kişinin internet sitesini hangi amaçlarla, kaç kez ziyaret ettiği ve site üzerinde ne kadar vakit harcadığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacı ile sağlanmaktadır. İnternet sitemizi kullanarak kullanılan çerezleri onaylamış olursunuz. Şirket, söz konusu çerezler aracılığı ile verilerinizi işleyebilir ve elde edilen bilgileri analiz etme amacı ile bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında üçüncü kişilere aktarabilir.

Çerezler tarafından verileriniz toplanmadan internet sitemizi görüntülemek istiyorsanız seçiminizi cihazınızın/tarayıcınızın ayarlarından her zaman değiştirebilirsiniz. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizde her türlü işlemi belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

 

Açık Rıza

Sizler, internet sitemize girerek tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin Kanun’a ve işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ne uygun bir şekilde ve belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte, kabul etmekte ve ayrıca işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kanun kapsamında yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğü yerine getirildiğini, Sözleşme’yi okuduğunuzu, anladığınızı, haklarınızın ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunuzu beyan etmektesiniz.

Kabul ettiğiniz güvenli ziyaretinize burdan devam edebilirsiniz.

TEMEL YANGIN EGİTİMİ

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ
ADI: TEMEL YANGIN EĞİTİMİ
KODU: CEB 06
EĞİTİM AMACI
Eğitime katılan kişilere yangın hakkında genel bilgileri, yangın tehlike kaynaklarının, yangının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin ve tahliye yöntemlerinin anlatılması.
EĞİTİM KAPSAMI
Yanma ve yangınla ilgili temel bilgiler
Yangın sınıfları ve söndürme maddeleri
Aktif ve pasif yangın güvenlik önlemleri
Yangın tehlike kaynakları
Yangınla mücadele yöntemleri
Yangın ve insan sağlığı
Yangında tahliye yöntemleri
Genel değerlendirme, soruların cevaplanması, örnek dökümanların sunumu, anket
KATILIMCILAR
Yöneticiler, uzmanlar, mühendisler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alacak çalışanlar, süreç iyileştirme hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler.
KATILIMCI SAYISI: Minimum 8, Maksimum 20 kişi.
EĞİTİM SÜRESİ: 1 gün (3 saat)
SERTİFİKA: Tüm Türkiye’de geçerli olan kişiye özel katılım sertifikası verilecektir.
Temel Yangın Eğitimi Akademi CEBSAN Özel EğitimDepartmani ile yapılmaktadır.

Yangın Tüpü Özel Askılığı

Avrupa standartları ve Türkiye yangından korunma yönetmenliğine göre
Tüpler yerde korunaksız bir şekilde bulundurulmamalı.
Bu nedenle birçok müşterimizin duvara asamadığı duvarları müsait olmadığı durumlarda
Rahatlıkla kullanabilecekleri yeni bir askı modeli tasarladık.
Artık duvarlarınıza zarar vermeden de tüplerinizi askıda tutabilirsiniz.

tüp ayaklığı 3tüp ayaklığı 2

3 Kg.dan 12 Kg. kadar uzun ve kısa tüpleri muhafaza etmek üzere
tasarlanmıstır. Uzun tüpler için sehpanın taban kısmında
merkezleme demiri ve orta kısımda da tüpün herhangi bir
sebepten düsmesini önleyici güvenlik zinciri bulunmaktadır.İş
Güvenligi standartlarına uygun olarak üretilmistir.

 

Fiziksel Özellikleri:
Yükseklik: 96 cm
Genislik: 26 cm
Derinlik: 37 cm
Tasıma Kapasitesi: 12 kg.
Agırlık: 4,5 kg
tüp ayaklığı 2tüp ayaklığı 3

Yangın Söndürme Cihazları

CEBSAN Elde Taşınabilir ve Tekerlekli Yangın Söndürücüler

OLYMPUS DIGITAL CAMERA tüp depo yangin tetik monometre
Dry_Powder_Fire_Extinguishers
Yangın Emniyet Talimatı ve Önlemler !!! Sayfamızı ziyaret etmenizi öneririz.
Bölge itfaiyesinin yangın mahalline gelişine kadar geçen süre içerisinde yangını baskı altında tutarak yayılmasına mani olmak amacıyla tasarlanmış, küçük kapasitelilerihafif, pratik kullanımlı, büyük kapasitelileri ise kolay taşıma, sürat ve manevra rahatlığı açısından tekerlekli olarak üretilen yangın söndürücülerdir. Kaynaklı (dikişli) veya çelik çekme (sıvama) metotları ile imal edilirler.TSE ve CE normlarına uygun, komponentleri yüksek kaliteli ve belgeli olup her sınıf yangında başarı ile kullanılmaktadır.
Söndürücü Miktarı Söndürme Maddesi İtici Türü Test Basıncı (Kg/Cm2) Çalışma Basıncı (Kg/Cm2) Çalışma Sıcaklığı Püskürme Mesafesi (m) Söndürücü Madde Art.
1
2
4
6
12
50
ABC TOZ KÖPÜK GAZ N2 25 BAR 17 BAR -20 °C / + 60 °C 4-5(max) %8’den az

Daha detaylı bilgi için Lütfen Kataloğumuzu inceleyiniz !

  (KKT)
Kuru Kimyevi Tozlu
Karışımındaki mono amonyum fosfat oranı genellikle %40 veya %90 düzeyinde bulunan, yangını boğma, radyasyon yalıtımı ve zincirleme reaksiyonu kırma etkisiyle söndüren kimyasal tozlu söndürücülerdir. A,B,C sınıfı her türlü yangın riski taşıyan ortamlarda güvenle kullanılırlar.1Kg.-2Kg.-4Kg.-6Kg.-9Kg.-12Kg. ve 50Kg. kapasitelerde üretilirler.
1 KG
2 KG
3 KG
4 KG
6 KG
9 KG
12 KG
50 KG

Köpüklü (FOAM)

Sentetik veya protein esaslı köpük konsantrelerinin belli oranlarda suyla karıştırılmasından elde edilir.Bu karışım yanan yüzey üzerinde bir film tabakası oluşturarak alevin, ortamdaki oksijen ile irtibatını keser ve soğutur.Dolayısıyla boğma ve soğutma etkisi yangını söndürür.Özellikle köpüklü söndürücüler, akaryakıt yangınlarını söndürmek, patlayıcı gazların yayılmasını önlemek, yangın yüzeyini soğutarak yeniden yanmasına engel olmak maksadıyla kullanılır.6 Lt.-9Lt. ve 50Lt. kapasitelerde üretilirler.
1 Lt
2 Lt
3 Lt
4 Lt
6 Lt
9 Lt
12 Lt
50 Lt

  (CO2)

CO2 renksiz, kokusuz ve havadan 1.5 kat ağır, bir gazdır.Söndürücü içerisine yüksek basınç altında doldurulur.Gaz serbest hale geçince yaklaşık 450 kat genleşir ve ısısı -78°C’ a düşer.Bu esnada boşaltıldığı ortamdaki yanma ısısını düşürür, oksijen miktarını azaltır ve ağırlığından dolayı yanan madde üzerine çökerek söndürme işlevini tamamlar.B, C sınıfı, özellikle parlayabilir sıvılar ve elektrik tehlikelerini de kapsayan yangınlarda kullanılmalıdır.İletken değildir, elektronik/elektrikli cihazlara zarar vermez.2Kg.-5 kg.-10Kg.-30Kg. ve 45Kg. kapasitelerde üretilirler.
2 KG
5 KG
10 KG
30 KG
45 KG

 Portatif Askılı,Temiz Gazlı “Bebek Tüpler”

Elde taşınabilir ve tekerlekli yangın söndürücüler üretimi haricinde portatif askılı,temiz gazlı söndürücüler(Bebek Tüp) üretimimizde mevcuttur.Bu söndürücülerin şekil,ebat ve kapasiteleri(2-6 Kg. arası),kullanacağı mekan ölçülerine göre tasarlanmaktadır.Özellikle bina elektrik şaft odaları,yat tipi yüzer platform makine daireleri için ideal söndürücülerdir.Tavana asılırlar.Ortam ısısı 68 dereceye ulaştığında,tüpün altında ki nozul aktive olarak gazı püskürtür.

Kaçis Yollari Ve Pasif Yangin Güvenlik Önlemleri

Belli bir amaç dogrultusunda hareket etmek; binayı kullanacak ve yapımı gerçeklestirecek kisi veya kisilerin eylemlerinide, hiç kuskusuz yönlendirir. Bu gerçek, yangından korunma ve bina yangın güvenligi konusundaki karar ve önlemlerin alınmasında da geçerlidir.

evac

Mimarlık disiplininin, yangın güvenligi konusundaki en etkili oldugu alan, “kaçıs yolları planlaması” dır. Bir binadaki kaçıs yollarının tasarımının basarılı olması,insanların can güvenligi açısından çok önemlidir.
Yangın güvenligi açısından, yangınsırasında, yapıyı kullananların en kısa sürede ve güvenli bir biçimde tahliye edilebilmeleri esastır. Mimar ve/veya tasarım ekibine, kaçıs yolları tasarımında yön gösterecek kriterler ülkemizde TSE standartlarında ve BYKH Yönetmelik’ de belirtilmistir.
Kaçıs yollarının düzenlenmesindeki amaç, insanların yangın sırasında, binanın içinde bulundukları yerden, güvenli ve yangından zarar görmemis bir alana ulasmalarını saglamaktır. Güvenli veya korunmus alan diger alanlar içinde, yeterli derecede
yangın direncine ve alternatif kaçıs yollarına sahip, kisilerin yangın tehlikesinden uzak oldukları alanlardır.

Yangının Yayılmasına Karsı Önlemler

Yangının yayılmasına karsı önlemler
Yangın esnasında yanan malzemeler, mekanlarda bulunan tefris elemanları ve binayı olusturan bilesenlerdir. Bu sebeple, yapı malzemelerinin yanma davranıslarına göre yanıcılık sınıfları ve yangına dayanım sürelerinin bilinmesi gerekir.
Ülkemizde yapı malzemelerinin yangına karsı tepkileri üzerine TSE’ nün “TS 1263, Yapı elemanlarının yanmaya dayanıklılık sınıfları ve yangın dayanıklılık metotları” ve “TS 1912, Yapı malzemeleri için yanmazlık deney metodu”  standartları bulunmaktadır
BYKHY ( Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkindaki Yonetmelik ), nin ikinci kısım, dördüncü bölüm, 29. maddesi’ ne göre; yangın güvenligi açısından, kolay alevlenen B3 sınıfı yapı malzemelerinin, insaatta kullanılmalarına müsaade edilmez. Bunlar ancak, bir kompozit içinde veya özel önlemler alınması yolu ile normal alevlenen B2 sınıfına dönüstürüldükten sonra kullanılabilirler.
İki kattan daha yüksek binalardaki tasıyıcı duvar, ayak ve kolonlar ise en az F90-A sınıfında insa edilirler. Duvarlarda, iç kaplamalar ve ısı yalıtımları; en az, normal alevlenen B2, yüksek binalarda ise en az, zor alevlenen B1; dıs kaplamalar; 2 kata kadar olan binalarda en az, B2, daha yüksek binalarda ise yanmaz A1 sınıfı malzemeden yapılır.
Döseme üzerinde, kolay alevlenen B3 sınıfı malzemeden ısı yalıtımı yapılmasına, üzeri en az 2 cm kalınlıgında sap tabakası ile örtülmek sartı ile müsaade edilir. Döseme kaplamaları da en az, B2; yüksek binalarda ise en az, yanmaz A1 sınıfı malzemeden yapılır. Çizelge 2.2. de yapı malzemeleri ve/veya elemanlarının yanıcılık ve dayanıklılık sınıfları.
Yapı malzemelerin yanmaya dayanıklılık sınıfları ve süreleri Yanmaya Dayanıklılık Sınıfları Yanmaya Dayanıklılık Süresi (dakika)
F 30 30-59 dakika
F 60 60-89 dakika
F 90 90-119 dakika
F 120 120-179 dakika
F 180 180 dakika ve yukarısı
Binaları içerisinde, mekanları birbirinden ayrı tutmak amacıyla yapılan bölmeler (duvarlar), tasıyıcı veya tasıyıcı olmayan özelliktedir. Yangının, bina içindeki yayılıs hızı o yapıyı olusturan tasıyıcı ve tasıyıcı olmayan bölme duvarları ile dösemelerin “yangına karsı dayanım sınıfları” ile çok yakından ilgilidir.Yanıcılık
A. Duvar elemanları ile yangının yayılmasına karsı önlemler : BYKHY’ nin ikinci kısım, ikinci bölüm, 23. maddesi’ ne [23] göre; en az 19 cm. kalınlıgında, kâgir tasıyıcı duvar, kemer, tonoz ve kubbeler, diger standart ve yönetmeliklere uygun insa edilmislerse, 4 saatten kısa süreli yangınlar için ayrı bir kontrol gerekmez.
Günümüzde, duvar elemanları olarak çogunlukla tugla, gazbeton ve bims blok kullanılmaktadır. Tugla duvar kullanımı yaygındır, ancak yangın dayanımı açısından, kullanımlarda hatalar görülmektedir. Gazbeton, bünyesindeki milyonlarca gözenek nedeniyle ısı yalıtım degeri çok yüksek, hafif, esnek, depreme ve yangına karsı dayanıklı, bir yapı malzemesidir.
Gazbeton, tamamen dogal maddeler olan kuvarsit çimento, kireç ve suyun karısımından elde edilmektedir. 1200ºC’ ye kadar atese dayanıklı oldugundan yapıda yangın emniyetini saglar. A1 sınıfı ‘yanmaz’ yapı malzemesidir.
Yangın güvenligi açısından, duvar elemanlarının dogru sekilde ve yerinde kullanımına dikkat edilmelidir. stenilen yangın dayanımına göre duvar elemanı seçilmelidir. Böylelikle, yangın esnasında, bina içerisinde alevlerin dolasımı engellenir ve can ve mal güvenliginin korunması yüksek seviyeye çıkarılır.
Gazbeton duvar elemanı ve yangın dayanımı Kalınlık (cm) Tasıyıcı ve tasıyıcı olmayan donatılı duvar elemanları yangın sınıfı
10,0 F90 – A
12,5 F120 – A
15,0 F180 – A
17,5 F180 – A
20,0 F180 – A
Döseme elemanları ile yangının yayılmasına karsı önlemler : BYKHY’ nin ikinci kısım, üçüncü bölüm, 26. maddesi’ ne [23] göre; yangın sınıfı F30-B2 olan müstakil, en çok 2 katlı konutlar dısında, bütün dösemeler yangına en az 60 dakika dayanımlı ve yangın kesici nitelikte olacaktır. Her durumda bodrum tavanı, yangına en az 90 dakika dayanımlı olacaktır.
Yangına, en az 120 dakika mukavemet gösteren ve alevlerin geçebilecegi boslukları bulunmayan her döseme bir yatay yangın bölmesi olarak kullanılabilir. Ayrık nizamda, müstakil konutlar dısında B2 ve B3 sınıfı malzemelerden asma tavanların kullanılması yasaktır.
Dumanın yayılmasına karsı önlemler
Yangının olusumu sonrasında, hızla yayılmasına olanak veren, görüs kısıtlaması sebebi ile müdahaleyi zorlastıran ve insan saglıgına önemli negatif etkileri olan olusumlardan birisi dumandır.
BYKHY’ nin birinci kısım, ikinci bölüm, 7. maddesi’ ne göre; duman kontrolü; yangın durumunda duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini yada yayılımını denetlemek için alınan önlemlerdir.
Yangın sonrası, hasar büyüklügüne ve can kaybına istatistiki olarak büyük yüzdelerde etkisi olan dumanın, ortamdan atılması ve en azından insanların kaçısına ve itfaiye müdahalesine olanak verecek, dumansız bölge yüksekliginin saglanabilmesi için havalandırma (duman tahliye sistemleri) ve duman perdeleri önem tasımaktadır .
BYKHY’ nin birinci kısım, ikinci bölüm, 7. maddesi’ ne göre; duman tahliyesi; dumanın, yapının dısına kendiliginden çıkması yada mekanik yolla zorlamalı olarak atılmasıdır. Duman perdeleri; yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit konumda, uzaktan kapatılabilen yada bir detektör uyarısıyla kapanan yangına karsı dayanıklı bölücü perdedir.
Duman tahliye sistemleri; dogal duman tahliye sistemleri ve fanlı duman tahliye sistemleri olmak üzere iki çesittir. Dogal duman tahliye sistemleri; daha çok atrium, depo gibi genis açıklıklara sahip, dumanın dogal olarak yukarı yönde hareketinin mümkün oldugu yerlerde kullanılır. Dogal duman tahliye sistemlerinin verimli olarak çalısabilmesi için, mekan içerisinde en üst noktaya duman alarm sisteminden etkilenip otomatik açılan duman tahliye bacaları yapılmalıdır .
Fanlı duman tahliye sistemleri; çok katlı uygulamalarda, binayı kompartımanlara bölme prensiplerine göre, dogru uygulanmıs bir duman tahliye sisteminin, bir parçası olarak veya bireysel ayrı bir sistem olarak kurulurlar. Amaç dumanın yangın mahallinden, diger mahallere geçisini engellemek ve emis kanalları vasıtası ile tahliyesini saglamaktır .

Pasif Yangın Güvenlik Önlemleri

Pasif yangın güvenlik önlemleri, mimar ve/veya tasarım ekibinin, dogrudan yapının araziye yerlesimindeki planlamadan, yapıdaki pencere büyüklüklerine, mekanların birbirine göre konumlandırılmasına, kaçıs yollarının boyut ve özelliklerine kadar her

pasif yangını pasif yangın

asamada düsünmesi gereken, bir takım önlemler dizinidir. Pasif yangın güvenlik önlemleri, bir çok ülkede, bina insa yönetmeliklerinin en önemli bölümlerini olusturmaktadır.
Yangının, en küçük alanda durdurulması, can ve mal kaybının önlenmesi için alınacak yapısal önlemler, pasif yangın güvenlik önlemleri çerçevesindedir.
Tüm bu kriterleri saglayabilmek için, pasif yangın güvenlik önlemlerini farklı tasarım degiskenleri çerçevesinde ele almak gerekmektedir. Tasarım degiskenlerinin farklı ölçeklerde ele alınması, yangın esnasında, yangının davranısını ve buna karsı alınabilecek önlemleri basarılı kılar.

Pasif yangın güvenlik önlemlerinde etkili olan tasarım degiskenleri;

Yerlesme ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri  Bina ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri

Mekan ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri

Yapı elemanı ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri

Malzeme ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri ana baslıkları ile ele alınır .

Pasif yangın güvenlik önlemlerinin bu derece genis bir alanda ele alınması, yangın esnasında can ve mal güvenliginin korunmasını en yüksek seviyeye çıkarır.
Pasif yangın güvenlik önlemlerinden, yerlesme ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına; kent dokusu, binalar arasındaki mesafeler ve cephelerin ulasılabilirligi, bina ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına; bina fonksiyonu, bina biçimi, binadaki yanıcı malzeme miktarı ve bina tasıyıcı sistemi, mekan ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına; düsey sirkülasyon alanları, yatay sirkülasyon alanları, gizli bosluklar ve yangın kompartımanları, yapı elemanı ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına; döseme ve duvarlar, yangın duvarları, bina cepheleri, çatılar, duman kesici elemanlar ve merdivenler, malzeme ölçeginde etkili olan tasarım degiskenleri kapsamına ise; malzemelerin yanıcılık sınıfları ve malzemeleri duman çıkarma özellikleri girer .
Pasif yangın güvenlik önlemlerini sekillendiren bu tasarım degiskenleri, mimari tasarım asamasında, iki
kaplama
grupta ele alınır. lk grup; yangın riskini sınırlamaya yönelik eylemler olup, yangın yükü tayini, yapının arazi üzerindeki konumu, yapı malzemelerinin yangın karsısındaki davranısları ve yapı tasıyıcı sisteminin yangından korunmasına yönelik tasarım degiskenlerinden olusur. kinci grup ise, yangın riskinin gerçeklesmesi durumunda, en az can ve mal kaybına en aza indiren faktörler olarak, yapılarda duman kontrolü ve yangından kaçıs yollarının planlanmasıdır.
Binalarda, yangın esnasında, insanları güvenli bir bölgeye ulastırmak için yeterli nitelik ve sayıda kaçıs yolu bulunmalıdır. Kaçıs yollarının, nasıl ve ne kadar olması gerektigini gösteren çesitli modelleme teknikleri mevcuttur. Bu modelleme teknikleri ve çözüm önerileri, mimar ve/veya tasarım ekibinin düsünsel yaklasımları dısında kalmasından dolayı, çalısmada sınırlılıklar kapsamında yer almaktadır.
Yangın esnasında, kaçıs yollarının saglaması gereken en önemli faktör, binada bulunan insanların en kısa süre içerisinde tahliyesinin saglanmasıdır. Bina içerisinde kaçıs yolları için ayrılan alanlar; insanların, panik ve yangınlarda kurtulus alanlarıdır.
Bu sebeple, kaçıs yolları yangına ve dumana karsı korunmus olmalıdır .

Aktif Yangın Güvenlik Önlemleri

Aktif yangın güvenlik önlemleri, bina tamamlandıktan sonra dahil edilen, mekanik sistemlerdir. Aktif yangın güvenlik önlemleri, yangının en hızlı sekilde algılanmasını ve söndürülmesini saglar.
Aktif yangın güvenlik önlemleri, diger bir tanımlama ile, yangın çıkmadan önce binada hareketsiz duran, yangınla es zamanlı olarak harekete geçen, yangını kısıtlayıcı, hatta söndürücü etkisi olan mekanik donanımlardır .
Aktif yangın güvenlik sistemleri, uyarı ve söndürme sistemleri olmak üzere, ikiye ayrılar. Uyarı sistemleri, yangının baslangıcını algılayabilen dedektörler (ısı, duman v.b.), alarm butonları, kontrol panoları, ısıklı ve sesli uyarı cihazlarıdır. Söndürme sistemleri, sprinkler, köpüklü-sulu söndürme, gazlı söndürme, kimyasal tozlu söndürme ve sabit boru hortumu sistemidir.
Yangınların erken algılanması, kontrol altına alınması, yangınla mücadele ve duman hareketinin kontrol altına alınması (basınçlandırma) aktif yangın güvenlik önlemleri kuralları olarak tanımlanır.
Aktif yangın güvenlik önlemlerinin binalardaki çözüm önerileri, mimar ve/veya tasarım ekibinin düsünsel yaklasımları dısında kalmasından dolayı, çalısmada sınırlılıklar kapsamında yer almaktadır.