DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SiSTEMiNiN YASALARDAKi YERi

19 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26735
YÖNETMELİK
MADDE 57- (1) Konutlar hariç olmak üzere, alışveriş merkezleri, yüksek binalar içinde bulunan
mutfaklar ve yemek fabrikaları ile bir anda 100’den fazla kişiye hizmet veren mutfakların
davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılması ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre
gaz algılama, gaz kesme ve uyarı tesisatının kurulması şarttır.
b) Kamu binaları, kurum amiri ve görevlendireceği kişi veya heyet, mülki amir veya görevlendireceği
heyet, kurumun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık, müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlık müfettişleri
veya kontrolörleri; hükümet konakları ise, İçişleri Bakanı adına Sivil Savunma Genel Müdürü veya
görevlendireceği kişi veya heyet ile mülkiye müfettişleri tarafından denetlenir. Denetim yetkisini haiz
kişiler, kurum, kurulu ve müesseselerin denetim sonuç raporlarını; bağlı veya ilgili olduğu bakanlık,
müsteşarlık, genel müdürlük veya başkanlıklarına gönderir.
DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİNİN YASALARDAKİ YERİ
Karar Sayısı : 2007/12937
Ekli “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in yürürlüğe konulması; Bayındırlık ve İskân
Bakanlığının 1/11/2007 tarihli ve 5098 sayılı yazısı üzerine, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu’nun ek 9
uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 27/11/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.
(2) Mutfakların bodrumda olması ve gaz kullanılması hâlinde, havalandırma sistemleri yapılır. İkinci bir
çıkış tesis edilmeksizin gaz kullanılması yasaktır.
(4) LPG kullanılan mutfaklarda, LPG tüpleri bodrum katta bulundurulamaz. LPG kullanılan mutfakların
bodrum katta olması hâlinde; gaz algılayıcının ortamdaki gaz kaçağını algılayıp uyarması ile devreye
giren ve gaz akışını kesen, otomatik emniyet vanası veya ani kapama vanası gibi bir emniyet vanasının
ve havalandırmanın bulunması gerekir.
Yönetmeliğe aykırılık hâlleri
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ONBİRİNCİ KISIM
Denetim
(3) Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı
bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler
kullanılamaz.
Mutfaklar, Çay Ocakları, Sobalar ve Bacalar
(5) Mutfaklarda doğalgaz kullanılması hâlinde, 112 nci maddede belirtilen esaslara uyulması şarttır.
Mutfaklar ve çay ocakları
MADDE 168- (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, aykırı hareketin suç veya
kabahat teşkil etmesine göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5236 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri
uyarınca işlem yapılır.
(2) İlgili mevzuatta öngörülen diğer yaptırımlar saklıdır.

Davlumbaz Yangın Söndürme Sistemleri

Bina Yangınları genellikle mutfakta başlar. Mutfaklarda kullanılan davlumbazların uzun süre temizlenmeden kullanılması sonucunda, biriken yağların tutuşması ile başlayan davlumbaz yangınlarının söndürülmesi oldukça zordur. İstatistiklere göre her yıl dünyanın çeşitli yerlerinde çıkan mutfak yangınları milyonlarca Lira maddi zarara, aynı zamanda da pazar kaybına sebep olmaktadır. Davlumbaz söndürme sistemi, davlumbazlarda çıkacak yangınların söndürülmesinde, en kolay ve en etkili çözüm yoludur. Davlumbaz söndürme sistemlerinde kullanılan sıvı söndürücü özellikle kızgın yağ yangınları için geliştirilmiştir. Ortama boşaldığında oluşturduğu köpük tabakası ile yangının oksijen ile temasını keser ve içerdiği suyun soğutma etkisi ile yeniden alevlenmeyi önler. Ph derecesi düşük olduğundan mutfak ekipmanları üzerinde aşındırıcı etki yaratmaz ve temizlenmesi kolaydır.
 
 
Otomatik Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemi Neden Gereklidir?
 
• Endüstriyel mutfakların 7/24 yangından korunmasını sağlamaktadır.
• Yangın söndürme sistemleri, mutfağın ve tüm mülkün hasar görmesini önler. Dolayısıyla iş gücü, pazar kaybı ve maddi zararı en alt düzeye çeker.
• Yağ yangınını diğer yangın söndürme sistemleri ile söndürmek zordur.
• Çok kısa sürede yangınla mücadele eder ve yüzeyin soğumasına yardımcı olur.
 
 
Davlumbaz söndürme sisteminin çalışma prensibi;
 
Davlumbazın içinde bulunan ısıya duyarlı dedektörlerin yangını algılaması ile veya sistemde bulunan manuel boşaltma kolunun çekilmesi sonucunda tüpün içinde bulunan özel kimyasal sıvının, ekipmanın üstüne, filtrenin içerisine ve bacaya nozullar yardımı ile püskürtülmesini sağlayarak, tutuşan yağların söndürülmesi sağlanır.
 
 
Onaylı;
 
Firmamız tarafından satışı, montajı ve bakımı yapılan davlumbaz söndürme sistemleri mutfaklarda bulunan pişirme gruplarını, davlumbaz ve bacaları, yangın tehlikesine karşı korumak için geliştirilmiştir. Sistemlerimiz NFPA 17 A’ya (Wet Chemical Extinguishing Systems) ve UL300 standardına uygundur.
 
Kullanım Alanları;
 
• Restaurantlar
• Oteller
• Hastaneler
• Tatil köyleri
• Alışveriş merkezleri
• Fabrikalar
• Okullar
• Hava limanları
• Gemi mutfakları
• Catering(yemek üretim) şirketleri
 
 
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
19.12.2007 – 2007 / 4390
Madde 57 – Alışveriş merkezleri ve yüksek binalar içinde bulunan mutfaklar ile bir anda 100′ den fazla kişiye hizmet veren mutfakların davlumbazlarına otomatik söndürme sistemi yapılmalı ve ocaklarda kullanılan gazın özelliklerine göre gaz algılama tesisatı kurulmalıdır.