Yangına sebep olacak veya katkıda bulunacak unsurlar yangın yükü oluşturur. Depolama tesislerindeki riski aşağıda yer alan hususlar çerçevesinde değerlendirmek mümkündür.

  • Tesisin türü
  • Depolanan malzemenin özelliği
  • Tutuşma kaynağı mevcudiyeti

Yangının birim zamanda sebep olabileceği hasar ise yangın riski olarak adlandırılmaktadır. Bu risk yangın olasılığının muhtemel hasar büyüklüğüyle çarpımından elde edilir. Toplam yangın riski, muhtemel tüm yangın yükünün toplamından meydana gelmektedir.
Farklı tesislerde benzer yükün farklı risklere yol açabileceğini unutmamak gerekir. Mesela, Grup A plastiklerinin raf sistemiyle depolandığı bir tesiste yangın dar bir alana hapsedilmesine rağmen aynı özelliklere sahip farklı bir tesisi olduğu gibi yok edebilir. Depolama tesislerini yangından korumak için her tesisin kendine ait yangın yüküne göre farklı bir risk yönetimine ihtiyaç duyduğunu unutmamak gerekir.