BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

 
Belediye İtfaiye Yönetmeliği
 
İçişleri Bakanlığından
 
Resmi Gazete Tarihi : 21/10/2006
 
Resmi Gazete Sayısı : 26326
 
BİRİNCİ BÖLÜM :Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
   
Amaç
   
Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.
   
Kapsam
   
Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, belediye itfaiye teşkilatını kapsar.
   
Dayanak
   
Madde 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
   
Madde 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
b) Değerlendirme formu: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirilerek tabi tutulacağı planlamayı gösteren ve ekte yer alan formu,
c) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak verilecek hizmet içi eğitimi,
ç) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
d) İtfaiye birim amirliği: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen birimleri,
ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM : Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni
   
Kuruluş
   
Madde 5 – (1) Belediye itfaiye teşkilatı; 29/11/2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belediye meclisi kararı ile kurulur. Kuruluş sırasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.
(2) Birimlerin kurulmasında; beldenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı, yangın ve diğer afetlere hassasiyeti ile gelişme potansiyeli dikkate alınır.
   
Görevleri
   
Madde 6 – (1) İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır:
 
a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,
b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,
c) Su baskınlarına müdahale etmek,
ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,
d) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,
e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,
f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,
g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,
ğ) Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,
h) Belediye sınırları içinde bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,
ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,
i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,
j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,
k) Belediye başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.
   
Çalışma düzeni
   
Madde 7 – (1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere, 24 saat esasına göre yürütülür. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra tespit olunur.
(2) İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.
(3) Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Kadro ve Unvanlar
   
Kadro ve unvanlar
   
Madde 8 – (1) Belediye itfaiye teşkilatı personel kadro ve unvanları, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslara göre; daire başkanı, itfaiye müdürü, itfaiye şube müdürü, itfaiye amiri, itfaiye çavuşu ve itfaiye eri kadroları ile diğer kadrolardan oluşur.
   
 
Belediye itfaiye yangın personeli
   
Madde 9 – (1) Belediye itfaiye teşkilatında çalışan itfaiye eri, itfaiye çavuşu, itfaiye amiri, itfaiye şube müdürü, itfaiye müdürü ve itfaiye daire başkanı yangın personelidir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM :İtfaiye Personelinin Görevleri
   
İtfaiye birim amirlerinin görevleri
   
Madde 10 – (1) İtfaiye teşkilatında en üst amir itfaiye birim amiridir ve başlıca görevleri şunlardır:
a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
b) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,
c) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,
ç) Motorlu araçlar dahil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,
d) Belediye başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,
e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000’lik şehir haritası üzerine işlemek,
f) Ekte yer alan Örnek-1’e göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,
g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,
ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak,
h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,
ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,
i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,
j) Ekte yer alan Örnek-2 Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,
k) Ekte yer alan Örnek-3’e göre Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,
l) Belediye başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
   
Diğer amirlerin görevleri
   
Madde 11 – (1) İtfaiye teşkilatında hiyerarşik olarak yer alan herkes birim amiri tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu kişiler kendilerine verilen görevlerin eksiksiz olarak yapılmasından birinci derecede sorumlu olmakla beraber ayrıca personelin disiplin ve düzeninden, tesis, araç ve gereçlerin temizliği, korunması ve göreve hazır durumda tutulmasından belediye başkanına karşı sorumludurlar.
   
İtfaiye çavuşunun görevleri
   
Madde 12 – (1) Birim amiri konumunda olmayan itfaiye çavuşları itfaiye amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.
   
 
İtfaiye erinin görevleri
   
Madde 13 – (1) İtfaiye eri; yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar.
Diğer personel
   
Madde 14 – (1) İtfaiye teşkilatında, hizmetlerin yürütülmesine yardımcı ve destek olmak üzere norm kadroya uygun olarak, itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırılabilir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM : Atama Şartları
   
İtfaiye erliğine atanma şartları
   
Madde 15 – (1) İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,
ç) 25 yaşını doldurmamış olmak,
şartları aranır.
   
Yazılı ve sözlü sınav
   
Madde 16 – (1) İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ na girmeleri ve 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.
(2) Bu sınava giren adaylardan itfaiye eri olarak atanmak isteyenler, belediyenin kadro sayısı ile aranan nitelikleri belirterek açtığı ve ilan ettiği itfaiye erliği sınavına başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır.
(3) Sözlü sınav, sözlü sınav komisyonunca yapılır. Sözlü sınav komisyonu bir başkan ile en az iki üyeden oluşur. Komisyonun başkan ve üyeleri belediye başkanınca belirlenir. Komisyon üyelerinden en az birinin itfaiye biriminden olması şarttır.
(4) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkan ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır.
(5) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.
(6) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.
7) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyede ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.
(8) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.
9) Sözlü sınavı kazananlar itfaiye eri olarak göreve atanır ve bunların bilgileri Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
   
Atama sırasında istenecek belgeler
   
Madde 17 – (1) İlk defa itfaiye erliği kadrolarına atanacaklardan;
a) Nüfus cüzdanı örneği,
b) Öğrenim durumunu gösterir belge,
c) Adli sicil belgesi,
ç) Erkekler için askerlik durum belgesi,
d) Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu,
istenir.
   
Başka memurluklardan naklen geçiş
   
Madde 18 – (1) Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asıl memur iken, belediye itfaiye erliğine geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 15 inci maddedeki yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve 16 ncı maddede öngörülen sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye erliğine atanabilir.
 
ALTINCI BÖLÜM : Görevde Yükselme Esasları
   
Görevde yükselme şartları
   
Madde 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde sayılan unvanlardan daire başkanı ve itfaiye müdürü dışındaki kadrolara yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) İtfaiye şube müdürlüğüne atanabilmek için;
1) Meslekle ilgili yüksek öğrenimi bitirmiş veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) En az iki yıl itfaiye amiri olarak çalışmış olmak,
3) 1-4 dereceli kadrolara atanmak için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,
4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,
5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
6) Kadro durumu elverişli olmak,
b) İtfaiye amirliğine atanabilmek için;
1) En az lise mezunu olmak,
2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl itfaiye çavuşu olarak çalışmış olmak,
3) Yüksek öğrenim mezunu olanların 1-4 dereceli kadrolara atanmaları için 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinde belirtilen süre kadar hizmeti bulunmak,
4) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,
5) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
6) Kadro durumu elverişli olmak,
c) İtfaiye çavuşluğuna atanabilmek için;
1) En az lise mezunu olması,
2) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl itfaiye eri olarak çalışmış olmak,
3) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,
4) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,
5) Kadro durumu elverişli olmak
gerekir.
(2) Belediyeler, atanılacak görevin niteliği itibariyle aranacak hizmet sürelerini, 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirerek kendi kurumlarında ve diğer kurumlarda geçen hizmet sürelerini dikkate alarak belirler. Bu sürelerin en az iki yılının itfaiye teşkilatında geçmiş olması şarttır. Ancak, yeni kurulan belediyeler ile görevde yükselmeyle ilgili ilanlara yeterli sayıda başvuru olmaması halinde en az iki yıl çalışmış olmak şartı aranmaz.
   
Görevde yükselme eğitimi
   
Madde 20 – (1) İtfaiye birimleri görevde yükselme eğitimine katılacak personeli belirleyerek insan kaynakları birimine bildirir.
(2) Belediyenin insan kaynakları birimi tarafından; atama yapılacak boş kadronun unvanı, adedi, derecesi, sınava girecek personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi, sınavın yapılacağı yer ve tarihi belirlenir.
(3) Bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce insan kaynakları birimi tarafından itfaiye teşkilatına duyurulur. İtfaiye teşkilatı da bu duyuruyu adaylara bildirir. İdarece ivedilik ve zorunluluk görülen hallerde bu duyuru süresi yarısına kadar kısaltılabilir.
(4) Görevde yükselme eğitimine katılmak isteyen personel, kurumca belirtilen tarihe kadar başvurularını insan kaynakları birimine yapar.
(5) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı, atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Başvuranların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçtiği takdirde bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Değerlendirme Formu doldurularak puanlama yapılır. Eğitime alınacak olanlar en çok puanı alandan başlayıp boş kadro sayısının üç katına indirilmek suretiyle insan kaynakları birimi tarafından duyurulur. Puanların eşit olması durumunda sırasıyla hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olana öncelik verilir.
   
Görevde yükselme eğitimine katılma şartları
   
Madde 21 – (1) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen sınav şartı hariç diğer şartları taşımak gerekir.
(2) Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanların ve belediye kadrosunda bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları kabul edilmez. Bunlar, düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmazlar ve belediyece açılan görevde yükselme sınavına giremezler.
(3) Aylıksız izinli olanlar ile belediye kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, aylıksız izin ve geçici görev hallerinin sona ermesi durumunda görevde yükselme eğitimine katılabilirler.
   
Görevde yükselme eğitiminin şekli ve süresi
   
Madde 22 – (1) Belediye, itfaiye personelinin görevde yükselme eğitim programlarını, kendileri yapabileceği gibi yüksek öğretim kurumları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek olarak da düzenleyebilir. İlçe ve belde belediyeleri; büyükşehirlerde büyükşehir belediyesinin, diğer yerlerde il belediyesinin düzenlediği görevde yükselme eğitim programlarına personelini gönderebilir.
(2) Eğitim programı, günde yedi saat olmak üzere en az iki hafta en fazla sekiz hafta olarak düzenlenir. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, kurumlar tarafından en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.
(3) Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki konuları kapsayacak şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.
(4) Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar sınava katılmaya hak kazanırlar.
   
Görevde yükselme eğitiminin konuları
   
Madde 23 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
a) T.C. Anayasası:
1) Genel esaslar,
2) Temel haklar ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Milli Güvenlik,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
ç) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,
d) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,
e) Mesleki temel eğitim:
1) 5393 sayılı Belediye Kanunu,
2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,
3) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu,
 
4) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve mevzuatı,
5) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve mevzuatı,
6) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,
7) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,
8) İtfaiyenin tarihçesi ve bu Yönetmelik,
9) İlk yardım, arama ve kurtarma teknikleri,
(2) Bu mevzuata ek olarak itfaiyeyi ilgilendiren her türlü kanun, yönetmelik ve yeni çıkacak yasalar da dikkate alınarak, ihtiyaca göre eğitim programlarında düzenleme yapılabilir.
(3) Ayrıca itfaiye amirliği ve daha üst kadrolara atanacaklar, zaman yönetimi, karar verme teknikleri, toplantı yönetimi, liderlik, performans yönetimi ve denetimi, stratejik planlama ve kriz yönetimi gibi konularda da eğitime tabi tutulur.
(4) Eğitim programının % 60’ı mesleki temel eğitim konularından oluşturulur.
 
 
   
Sınav kurulu ve görevleri
   
Madde 24 – (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere en az üç kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, belediye başkanının görevlendireceği kişinin başkanlığında, insan kaynakları hizmetlerini yürüten birim amiri, itfaiye birim amiri ile belediye başkanının görevlendireceği diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle yeterli sayıda yedek üye de belirlenir. Sınav kurulunun oluşturulamadığı yerlerde bu niteliklere haiz üye görevlendirilmesi mahallin mülki idare amirinden talep edilir. Sınav kuruluna seçilen üyeler, görevde yükselme eğitimine alınacak personelden görev ve unvan bakımından daha düşük seviyede olamaz.
(2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı görevde yükselme sınavında görev alamazlar.
(3) Sınav kurulu, yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.
   
Görevde yükselme sınavı
   
Madde 25 – (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların görevde yükselebilmeleri için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılacak sınavlara katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.
(2) Görevde yükselme sınavı, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan konulardan yapılır.
(3) Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.
   
Sınav sonuçlarının açıklanması
   
Madde 26 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.
   
Sınav sonuçlarına itiraz
   
Madde 27 – (1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.
(2) İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.
(3) Sınav kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç on gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.
   
Sınavı kazananların atanması
   
Madde 28 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, en geç 3 ay içinde başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. İlan edilen boş kadrolara atama yapıldıktan sonra bu kadroların boşalması durumunda sınavda başarılı olan diğer adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.
(2) İlan edilen veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar atanmadan diğer mahalli idarelerden veya herhangi bir resmi kurumdan naklen veya açıktan atama yapılamaz.
   
Sınav belgelerinin saklanması
   
Madde 29 – Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar insan kaynakları birimince saklanır.
 
 
 
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM : Eğitim ve Denetim
   
Yönetici personelin eğitimi
   
Madde 30 – (1) Belediye itfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde yapılır.
   
Hizmetiçi eğitim
   
Madde 31 – (1) İtfaiye personeline; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları, ekte yer alan Örnek-4’e göre hazırlanır ve uygulanır.
(2) Yıllık eğitim programında yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında muhafaza edilir.
(3) İtfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.
(4) Halkı yangına karşı bilinçlendirmek; yangın ve diğer olaylar hakkında bilgilendirmek için basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanılır.
   
Denetim
   
Madde 32 – (1) İtfaiye teşkilatı ve personelinin çalışmaları, ekte yer alan Örnek-5 İtfaiye Hizmetleri Denetleme Formu’na göre denetlenir.
(2) Bu denetleme;
a) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya Bakanlık denetim elemanları,
b) Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel,
tarafından yapılır.
(3) Gerek görülmesi halinde ikinci fıkranın (b) bendine göre düzenlenen denetleme raporları, yapılan işlemler, teklif ve önerilerle birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM : Spor ve Tesisler
   
Spor
   
Madde 33 – (1) İtfaiye personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.
(2) Eğitim programları hazırlanırken haftanın en az 3 gününe ait uygulamalı ders saatlerine günün sportif çalışmasının gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir. Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır. İtfaiye teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve itfaiye spor müsabakalarına katılma imkanı sağlanır.
(3) Bu hak ve imkanlardan gönüllü itfaiyeciler de yararlandırılabilir.
   
Tesisler
   
Madde 34 – (1) İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri, garajı ve diğer yerleşim birimleri hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir.
(2) Projelendirme sırasında itfaiye personelinin sportif çalışmaları için gerekli düzenlemeler öncelikli olarak dikkate alınır.
 
DOKUZUNCU BÖLÜM : Kıyafet ve Koruyucu Teçhizat
   
Personel kıyafeti
   
Madde 35 – (1) İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri; yazlık, kışlık, harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dahil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir.
(2) İtfaiye personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri, ekte yer alan Örnek-6’da gösterilmiştir.
   
Kişisel koruyucu teçhizat
   
Madde 36 – (1) İtfaiye personeline 33 üncü maddede belirtilen kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.
 
ONUNCU BÖLÜM : Personelin Sosyal Hakları ve Disiplin Cezaları
   
Yemek
   
Madde 37 – (1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 2, 12 saatten az çalışan itfaiye personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.
   
İzin hakkı
   
Madde 38 – (1) İtfaiye personelinin izinleri, teşkilatın yangınla mücadele gücünü aksatmamak kaydı ile 657 sayılı Kanun hükümlerine göre verilir.
   
Ödüllendirme
   
Madde 39 – (1) Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren itfaiye personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.
   
Sağlık taraması
   
Madde 40 – (1) İtfaiye teşkilatında çalışan yangın personeli, yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir.
   
Disiplin cezaları
   
Madde 41 – (1) İtfaiye personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:
a) Uyarma,
b) Kınama,
c) Aylıktan kesme,
ç) Kademe ilerlemesinin durdurulması,
d) Meslekten çıkarma,
e) Devlet memurluğundan çıkarma,
(2) Meslekten çıkarma cezası dışında verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.
(3) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:
a) Amir ya da üstlerinin itfaiye hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını engellemek, toplu hale dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrik veya teşvik etmek,
b) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza tasaddi, sahtecilik ve kalpazanlık suçlarını işlemek,
c) Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,
ç) Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,
d) Uyuşturucu madde kullanmak, göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki kullanmak yahut kullanılmasına göz yummak,
e) Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek.
 
ONBİRİNCİ BÖLÜM : Araç, Teçhizat ve Malzeme
   
Araç
   
Madde 42 – (1) İtfaiye teşkilatının asgari araç sayısı, ilgili TSE veya EN standartlarına uygun olarak aşağıdaki kıstaslar esas alınarak belirlenir.
a) Nüfusu 10.000’e kadar olan yerlerde en az 1 adet itfaiye söndürme aracı,
b) Nüfusu 10.000-25.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 2 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç,
c) Nüfusu 25.000-50.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 3 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,
ç) Nüfusu 50.000-100.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet ambulans, 4 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,
d) Nüfusu 100.000-200.000 olan yerlerde; en az 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 1 adet ambulans, 6 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,
e) Nüfusu 200.000-300.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet ambulans, 8 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 3 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,
f) Nüfusu 300.000-400.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet ambulans, 10 adet itfaiye söndürme aracı, 3 adet merdivenli araç, 3 adet çift kabinli pikap, 2 adet hizmet aracı,
g) Nüfusu 400.000-600.000 olan yerlerde en az 2 adet acil kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 3 adet ambulans, 14 adet itfaiye söndürme aracı, 4 adet merdivenli araç, 4 adet çift kabinli pikap, 2 adet hizmet aracı,
ğ) Nüfusu 600.000’den fazla olan yerlerde (g) bendinde sayılan araçlara ilaveten, her 150.000 nüfus için 1 adet itfaiye söndürme aracı, her 400.000 nüfus için ise 1 adet merdivenli araç, 1 adet ambulans, 1adet çok maksatlı kurtarma aracı, her 500.000 nüfus için ise 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı.
(2) İtfaiye araçları cins ve nitelik yönünden, teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilir ve yenilenir.
   
Teçhizat ve malzemeler
   
Madde 43 – (1) İtfaiye teşkilatında kullanılacak teçhizat ve malzemelerin cins, miktar ve nitelikleri hizmet gereklerine göre teknolojik gelişmelere uygun olarak tespit edilir.
(2) Teçhizat ve malzemelerin temininde TSE ve EN standartlarına uyulur.
 
ONİKİNCİ BÖLÜM : Çeşitli ve Son Hükümler
   
Kimlik belgesi
   
Madde 44 – (1) Her itfaiye memuruna bir kimlik belgesi verilir. (Ek-2)
(2) Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil numarası, unvanı, kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır.
(3) Kimlik belgesini belediye başkanı, yetki vermesi halinde ilgili belediye başkan yardımcısı veya genel sekreter imzalar.
(4) Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.
(5) Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan itfaiye memuru kimliğini belediye başkanlığına teslim eder.
   
Gönüllü itfaiyecilik
   
Madde 45 – (1) İtfaiye hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 9/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllü itfaiye teşkilleri kurulabilir.
   
Kazanılmış hakların saklılığı
   
Madde 46 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış olan itfaiye personelinin kazanılmış hakları saklıdır.
   
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
   
Madde 47 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;
a) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,
b) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,
c) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,
ç) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,
d) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,
e) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,
f) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,
g) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara
 
Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği,
hükümleri uygulanır.
   
Yönerge
   
Madde 48 – (1) Belediyeler, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde İtfaiye İç Hizmet Yönergelerini hazırlarlar.
   
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
   
Madde 49 – (1) 23/8/1985 tarihli ve 18851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İtfaiye Teşkillerinin Kuruluş, Görev, Eğitim ve Denetim Esaslarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
   
Geçiş süresi
   
Geçici Madde – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde bütün itfaiye kuruluşları, teşkilat yapılarını ve ekte yer alan Örnek-6’ya göre personelin kıyafet ve rütbe işaretlerini bu Yönetmeliğe göre düzenlerler.
   
Yürürlük
   
Madde 50 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
   
Madde 51 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1 DEĞERLENDİRME FORMU

Adı ve Soyadı  
Sicil No  
Görev Yeri ve Unvanı  
Atanmak İstediği Görev  
DEĞERLENDİRME KISTASLARI PUAN DEĞERİ ADAYIN PUANI
 1. Başvuru tarihi itibariyle en son öğrenim durumu

a) Orta Öğretim (Lise ve dengi meslek okulları)
b) Önlisans
c) Lisans
d) Yüksek Lisans
e)  Doktora

 
2
4
6
8
10
 
 1. Müracaat bitim tarihi itibariyle 217 sayılı KHK’nin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresinin (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç.)

a)       10 yıla kadar (10 yıl dahil) her bir yılı için
b)       10 yıldan sonraki her bir yılı için

 
 
 
 
1
0,1
 
 1. Son üç yıllık sicil notu ortalaması 76 ve daha fazla olanların bu sicil notunun aritmetik ortalamasının 1/10’u (Üç yıllık ortalama sonucu kesirli olması halinde tam sayıya tamamlandıktan sonra 1/10’u katsayı ile çarpılarak hesaplanacaktır)

a)       76-80 arası
b)       81-85 arası
c)       86-90 arası
d)       91-95 arası
e)       96-100 arası

 
 
 
 
 
1
1,5
2
2,5
3
 
 1. İlgili mevzuat hükümlerine göre atamaya yetkili amirlerce verilmiş olan (Aynı yılda verilmiş birden fazla belge varsa, sadece birer tanesi değerlendirmeye alınacaktır.)

a)       Her takdirname için
b)       Her aylıkla ödüllendirme için

 
 
 
6
8
 
 1. Katıldığı her bir hizmet içi eğitim programının süresine göre (Aday memur eğitimleri hariç her yıl için adayın katıldığı en çok süreli olan bir eğitim programı değerlendirilecektir.)

a)       05-15 gün için
b)       16-31 gün için
c)       2-3 ay için
d)       4-6 ay için
e)       7-12 ay için
f)        12 aydan fazla için

 
 
 
 
0,5
1
1,5
2
2,5
3
 
 1. Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) (375 sayılı KHK’ye göre belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirme sadece bir dil için yapılacaktır.)

a)       (D) alanlara
b)       (C) alanlara
c)       (B) alanlara
d)       (A) alanlara

 
 
 
 
1
2
3
4
 
 1. Aldığı her disiplin cezasından (Af kapsamına girenler hariç.)

a)       Her uyarma kınama için
b)       Her aylıktan kesme için
c)       Kademe ilerlemesinin durdurulması için

 
 
-10
-12
-14
 
 1. Görevde yükselme eğitimine katılan ve sınavda başarısız olanlarla, sınavlara mazeretsiz olarak katılmayanların (Aynı ve benzer unvanlar için uygulanır.)

a)       Başarısız olduğu her bir sınav için
b)       Mazeretsiz katılmadığı her bir sınav için
c)       Eğitim programından ilişiği kesilenler için

 
 
 
-2
-3
-5
 
       Eksi puanlar düştükten sonra toplam    

AÇIKLAMA

 
 
 
1- AMAÇ
 
Yangın nedenlerini tespit etmek, meydana getirdiği tahribat ve zararların Türkiye düzeyinde değerlendirilmesini yapmak ve gerekli önlemleri almak, istatistikî bilgileri sağlamak amacıyla bu çizelge hazırlanmıştır.
 
2- ÇİZELGENİN DOLDURULMASI
 
a) Sütun 1’de; yangın türleri belirlenen başlıklar altında ayrımı yapılarak, dağılım bu başlıklar içinde sayısal olarak belirtilecektir.
 
a) Sütun 2’de; yanan yerin inşa malzemesine göre cinsi (ahşap, karkas, betonarme, çelik vb.) adet olarak doldurulacaktır.
 
b) Sütun 3’de; yanan yerin inşa malzemesinin cinsine göre toplamlar yazılacaktır.
 
 
c) Sütun 4’te; alt sütunlar yanma derecesine göre adet olarak doldurulacaktır.
 
d) Sütun 5’te; yanma derecesine göre toplamlar yazılacaktır.
 
e) Sütun 6’da; yangın kaybı alt sütunlara göre ayrım yapılarak; yangın sırasında halktan ölenlerin sayısı, yangın söndürme olayında görevlilerden ölenlerin sayısı (itfaiye personeli, polis, jandarma vb.), yangın sırasında telef olan büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı adet olarak yazılacak ve bunların toplam olarak maddi zararı ( kesin ise kesinleşmiş miktarı (K ile), kesinleşmemiş ise tahmini miktarı (T ile) ifade edilerek) belirtilecektir.
 
f) Sütun 7’de; yangın nedeni “elektrik kontağı, LPG (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı)-doğal gaz vb., ocak-soba- kalorifer kazanı, baca tutuşması, sigara ve kibrit, akaryakıt, patlayıcı madde, sabotaj, yıldırım… vb.” olarak ayrılan sütunlarda belirtilecektir. Yanma nedeni çizelgede belirtilenlerin dışında ise, diğer başlığı altındaki sütuna yazılarak belirtilecektir.
 
g) Sütun 8’e; gerekli görülen açıklayıcı bilgiler yazılacaktır.
 
h) GENEL TOPLAM bölümüne tüm sütunların ayrı ayrı sayısal genel toplamı alınarak yazılacaktır.
 
i) Çizelge her yıl ARALIK ayı sonu itibariyle tüm belediyelerce düzenlenecek ve ilgili Valiliğe gönderilecektir. Bu çizelgeler İl Sivil Savunma Müdürlüklerince değerlendirilerek İL GENELİ için düzenlenen Örnek-1 çizelge doldurularak takip eden yılın ŞUBAT ayı sonu itibariyle Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Örnek-2

 

Sayfa No    :
Sıra No      :

YANGIN İHBAR FORMU

 

 
1
 
Yangın İhbarını Verenin
Adı-Soyadı
 
 
 
2
 
Telefon Numarası
 
 
 
3
 
Yangının Çeşidi
 
 
 
4
 
Olay Yerinin Adresi
 
 
 
5
 
Tarih-Saat/Dak.
 
 
 
6
 
Ekibin Çıkış
 
Tarihi :
 
Saati :
 

HABERİN İLETİLDİĞİ BİRİMLER

 
1
 
İtfaiye Birim Amirliği
 
 
 
2
 
Şb.Md./Md.Yrd. v.b.
 
 
 
3
 
Polis (155)
 
 
 
4
 
Jandarma (156)
 
 
 
5
 
Elektrik Arıza (186)
 
 
 
6
 
Tıbbi Acil Yardım (112)
 
 
 
7
 
Orman İdaresi (177)
 
 
 
8
 
Doğal gaz (187)
 
 
 
Ekibin Dönüş
 
Tarihi:
 
Saati:
 
 
Bildirimi Alanın
 
Adı:
 
 
Soyadı:
 
 
 
Düzenleyenin
 
Adı-Soyadı     :
 
Görev Unvanı :
 
İmzası             :
 

 
 
 

Örnek-3

 

 

 

YANGIN RAPORU

Olay Tarihi         : Bildirim Sıra No: Bildirim Saati : Tel:
Kayıt Tarihi        : Kayıt No           : Bildirim Alan :
Bildirilen Adres  :
Doğru Adres       :
Yangın Türü       :
Yangın Binada İse : Yapım Şekli : Kullanım Şekli :
Yanan Şeyin: Sahibi  : Kiracı veya Kullanan  :
 
 
Giden
Ekibin
Amiri  :
Araç Sayısı  : Çıkış Saati : Varış Saati :
Personel Sayısı  : Elektrik Arıza Geliş Saati   :
112 Acil Geliş Saati            :
Doğalgaz Ekibi Geliş Saati :
Yardımcı Ekip Gitmişse Çıkış Saati : Araç Sayısı : Personel Sayısı:
Ekip Amirinin Adı-Soyadı :
Olayın Görüldüğü Durum  
 
Söndürme Türü
  Söndürmede Kullanılan söndürücü
Su m3 Köpük Kg. K.K.T. Kg.
     
 
Söndürme Sonundaki Hasar Durumu
 
 
 
Yangın Çıkış Nedeni
 
Sigortalı ise Şirketin Adı: Bedeli:
Araç Gereç Kaybı  
Yangın Yerinin Kime Teslim Edildiği  
Ekibin Dönüşü Tarih   : Saati :
Varsa Ölü Yaralı GİDEN EKİP  : …………………. Grubu  ……. Posta

ONAYLAYAN

İtfaiyeci      
 
Gitmişse Üst Amiri  :
 
 
Ekip Amiri
 
 
 

…../…../….

İtfaiye Birim Amiri

       Halk    

 
 
 
 
 

Örnek-4

 

YILLIK EĞİTİM PROGRAMI

 

 

SIRA NO

 

 

ÜNİTE

 

KONULAR

 

Süre (Saat)

1

YANGIN BİLGİSİ

 

 • Yanma nedir? Yavaş ve hızlı yanma, yanıcı maddelerin özellikleri.

 

 • Yanmanın şartları:

a)Yanıcı Madde (katı, sıvı, gaz
maddeler)
b)Oksijen
c)Isı (Isı kaynakları)
 

2

2

2

YANGIN VE YANGINLARIN SINIFLANDIRILMASI

 

 • Yangın nedir? Yangın çeşitleri, sınıfları ve yayılması.

 

 • Gazların davranışı ve önemli gaz maddeleri:

a)      Element Gazlar
b)      Bileşim Gazlar
c)      Karışım Gazlar
 

2

2

3

YANGIN NEDENLERİ VE ETKENLERİ

 

 • Yangınların nedenleri:

 
a)      Yangından korunma önlemlerinin alınmaması
b)      Bilgisizlik
c)      İhmal ve dikkatsizlik
d)     Kazalar
e)      Sıçrama (sirayet)
f)       Sabotaj
g)      Doğal olaylar
 

 • Yangın etkenleri:

a)      Sigara ve kibrit
b)      Soba ve bacalar
c)      Elektrik
d)     Akaryakıt maddeleri
e)      Kıvılcım
f)       Doğal etkenler
 

2

2

 
 
 
 

SIRA NO

 

ÜNİTE

 

KONULAR

Süre (Saat)

4

 

 

YANGINLARI ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

 

 • İnşai yönden önleyici tedbirler.
 • Sabit tesisler yönünden önleyici tedbirler.
 • Yangın ihbar tesisleri yönünden önleyici tedbirler.
 • Yangın söndürme tesisleri bakımından önleyici tedbirler.
 • Kullanma yönünden önleyici tedbirler.
 • Soba ve bacalar, elektrik tesisatları,işyerleri, garajlar, akaryakıt istasyonları, kalorifer kazan daireleri ve mutfaklarda alınacak tedbirler.
 

4

5

 
 
 

YANGIN SÖNDÜRME YÖNTEMLERİ, SÖNDÜRÜCÜ MADDELERİN ÖZELLİKLERİ VE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI

 

 • Yangın söndürme yöntemleri (usulleri):

a)      Soğutarak söndürme
b)      Havayı keserek söndürme
c)      Yanıcı maddenin ortadan kaldırılması yoluyla söndürme
d)      Kimyasal reaksiyonlar sonucu yangının söndürülmesi
 

 • Yangın söndürücü maddeler ve özellikleri:

a)      Kum, toprak
b)      Su
c)      Köpük
d)      Kuru kimyasal toz, CO2 ve BCF
 

 • Yangın söndürme cihazları:

a)      Soğutucu (ısı derecelerini düşürücü) cihazlar
(1)Su kovaları ve su varilleri
(2) Pompalı kova
(3)Sulu cihazlar
(a)    CO2 tahrikli cihazlar
(b)   Hava basınçlı cihazlar
(c)    Soda asitli cihazlar
b)      Hava kesici (boğucu, oksijen oranını azaltıcı) cihazlar
(1)   Kum ve toprak
(2)   Köpüklü cihazlar
(3)   Karbondioksitli cihazlar
c)      Kimyasal reaksiyonlu cihazlar
(1)   Kuru kimyasal tozlu cihazlar
(a) Sodyumbikarbonat asıllı tozlu cihazlar
(b)   Monoamonyumfosfat asıllı cihazlar
(2) BCF (Bromaklarodiflorometan) li   cihazlar
 

 • Yangın söndürme cihazlarının kullanılması ve tatbikatı.

4

 

4

 

1

1

 
 

 

SIRA NO

 

 

ÜNİTE

 

KONULAR

 

Süre (Saat)

6

YANGINDAN SONRA YAPILACAK İŞLEMLER

 

 • Yangın yerinde dikkat edilecek kurallar.

 

 • Söndürme çalışmalarında kullanılan araç ve gereçlerin eksiksiz toplanması.

 

 • Yangın raporu için gerekli bilgilerin toplanması ve yangın nedenini belirleme çalışmaları.

 

 • Olay yerinin polislere ve sahiplere teslimi.

 

 • Yangın raporu düzenlemek.

 

 • Gruba dönüş. (Ünite konuları tatbiki olarak işlenecektir.)

 

1

1

1

1

2

1

7

YANGIN SÖNDÜRME MALZEMELERİ VE UYGULAMALARI

 

 • Hortumlar:

a)      85 mm. lik hortumlar
b)      110 mm. lik hortumlar
c)      makaralı hortumlar
 

 • Hortum istif şekilleri:

a)      Simit (kangal) şekli
b)      At nalı şekli
c)      Akordeon şekli
d)     Makaralı istif şekli
 

 • Hortum açma-toplama uygulaması.

 

 • Hortumların bakımı, kontrolü ve rekor bağlama şekli.

 

 • Bilezik bağlantısı.

 

1

1

3

1

1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIRA NO

 

 

ÜNİTE

 

KONULAR

 

Süre (Saat)

 

 

 • Rekorlar:

a)      Rekor tipleri                                   (Stroz-flat-morris-vidalı tipler)
b)      Ara rekorlar.                             (Ara rekorları ve iştirak rekorları)
 

 • Lans çeşitleri, kontrol ve bakımı.

a)      Su lansı
b)      Süzme lanslar
c)      Yangın söndürme cihazları lansları
 

 • Rekor ve lanslara ilişkin uygulama.

 

2

3

2

 

 • Cankurtaran takımları:

a)      Cankurtaran ipleri
b)      Yanmaz elbiseler, maskeler ve çeşitleri
c)      Atlama çarşafı
d)     Emniyet kemeri
e)      Sedye
f)       Liberatör
g)      Manika
h)      Merdivenler, tekli geçmeli, sürmeli çarmık ip merdivenler
i)        Hava cihazının özellikleri, kullanılması ve kullanıldığı yerler
 

 • Cankurtaran takımları ile ilgili uygulamalar.

 

5

2

 

 • Köpük işleme takımları:

a)      Köpük jeneratörü, çalıştırılması, önemli kısımları, kullanıldığı yerler
b)      Köpük lansları, özellikleri,çeşitleri, köpük karıştırıcısı (ara rekoru)
 

3

 

 

 

 

 

SIRA NO

 

 

ÜNİTE

 

KONULAR

 

Süre (Saat)

 

 • İtfaiye söndürme aracı:

a)      Donanımı, su kapasiteleri ve özellikleri
b)      Motor ve pompa aksamı
c)      Üzerinde bulunan araç ve gereçlerin tanıtılması
d)     Su alma ve su verme tatbikatı
 

3

 

 • Otomatik merdiven ve kurtarma aracı:

a)      Otomatik merdiven: tanıtılması, çalıştırılması, güvenlik eğitim açıları, kullanıldığı yerler,
b)      Kurtarma aracı : tanıtılması, çalıştırılması, özellikleri, bakım ve kontrolleri,
 

4

 

 • Motopomplar:

a)      Özellikleri
b)      Kullanıldığı yerler
c)      Önemli kısımları
d)     Motopomp takımları
1)      Ala hortumlar
2)        Ala süzgeci
3)        Ala ve vere anahtarı
4)        Motopomp rampası
5)        Çekme demirleri
e)      Motopompların çalıştırılması
f)       Yangın söndürmede kullanılması
g)      Su baskınlarında kullanılması
h)      Bakım ve kontrolleri
 

6

 

 • Elektrik jeneratörü:

a)      Özellikleri ve çeşitleri
b)      Kullanıldığı yerler
c)      Aydınlatma takımları
1)       Projektörler
2)       Ara kabloları
3)      Kablo makaraları
4)      İrtibat fişleri
d)     Çalıştırılması
e)      Bakım ve kontrolü
 
 
 
 
 

3

 

SIRA NO

 

ÜNİTE

 

KONULAR

 

Süre (Saat)

 

 • Yangın muslukları:

a)      Bina içi  yangın musluklarının özellikleri
b)      Bina dışı yangın musluklarının (hidrant) özellikleri
c)      Yangın musluklarından su ikmalinde kullanılan araçlar
(1)Deve boynu
(2)Terkoz anahtarı
(3)Çapa
d)     Yangın musluklarından su alma
e)      Yangın musluklarının şehir içindeki yerlerinin tanıtılması
 

3

 

 • Yardımcı malzemeler:

a)      Balta, kürek, kanca, kazma
b)      Portatif (kazma, kürek ve balta)
c)      Demir ve ağaç manivela, küskü, varyoz
d)     Hızar ve el hızarı, dirgen, gelberi
e)      Tel makası, ağaç pense, hava gazı anahtarı
f)       Hortum ipi ve halatlar (tahrip halatı, cankurtaran halatı ve diğer halatlar)
g)      Kullanım, bakım ve kontrolleri
(Ünite konuları tatbiki olarak işlenecektir.)

3

8

İYFAİYEDE HABERLEŞME

 

 • Haberleşme:

a)      İtfaiyede haberleşmenin önemi
b)      Haberleşme araç ve gereçleri
(1)Bekçi düdüğü
(2)Sirenler
(3)Telefon (Telefonla konuşma biçimleri)
(4)Telsiz (Telsizle konuşma biçimleri)
(5)Diğer
c)      Kullanım, bakım ve kontrolleri
(Ünite konuları tatbiki olarak işlenecektir.)

3

9

GENEL TATBİKAT

 

 • Yangın grubunun kurulması ve bir  yangın grubundaki motorlu araçlar ve personel ile yangın ihbarı alımından, gruba dönüşe kadar yapılacak işlemlere ilişkin tatbiki çalışmalar
 • Olay yeri organizasyonu

 

6

1

 
 
 
 

 

SIRA NO

 

ÜNİTE

 

KONULAR

 

Süre (Saat)

10

KURTARMA FAALİYETLERİ

 

 • Kurtarma faaliyetleri:

 
a)      Binaların yapı tarzları ve inşai özellikleri
b)      Enkaz kaldırma ve temizleme
c)      Kurtarmada kullanılan düğümler
d)     Duman dolu odalarda yaralı arama ve kurtarma
e)      Sedye çeşitleri ve hazırlanması
f)       Yaralının sedyeye alınması ve bağlanması
g)      Sedyenin 2 ve 4 noktadan askıya alınması
h)      Acil hallerde yaralı taşıma usulleri
 

2

1

6

2

2

2

2

2

1

11

İLK YARDIM

 

 • İlk yardım:

a)      İlk yardım hudutları, vücut yapısı ve fonksiyonları
b)      Kan dolaşımı ve kan grupları
c)      Pansuman, sargılar ve pratik tatbikatı
d)     Yaralar ve kanamalar
e)      Kemiklerle eklemlerin yaralanması, kırıklar, çıkıklar
f)       Kırıklarda sargı ve aletlerin kullanılması
g)      Şok ve şok tedavisi
h)      Şuur kaybı ve hissizlik
i)        Yanıklar ve haşlanmalar
j)        Tazyik noktası ve turnike tatbikatı
k)      Zehirler ve zehirlenmeler
l)        Solunum sistemi ve boğulmalar
m)    Sun’i teneffüs metotları
n)      İlk yardımı icap ettiren diğer haller

 • o)      İlk yardım sınavı

 

2

2

2

3

2

1

2

2

2

2

2

1

2

4

2

2

 

 

 

 
 
 
 
 

Örnek-5

İTFAİYE HİZMETLERİ

DENETLEME FORMU

 

 

 

 

SIRA
NO

KONU

DENETLENECEK KONULAR

DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMA

 

 

1

 

P E R S O N E L

Personel Durumu:
 
1)Personelin Statüsü
   a)Memur
   b)İşçi
   c)Karışık(İşçi-Memur)
2)Personel miktarı:
   a)Yönetici personel
   b)Bizzat yangın söndürmeye katılan personel
   c)Elektrik teknisyeni
   d)Telsiz operatörü
   e)Santral görevlisi
   f)Şoför sayısı
3)Yangıncı personelin görev bölümü yapılmış mı?(Her vardiya için)
4)Kılık kıyafet talimatı var mı?
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

E Ğ İ T İ M

Eğitim:
 
1)Eğitim programı var mı?
   a)Günlük
   b)Aylık
   c)Yıllık
2)Eğitimler programa uygun yapılmakta mı?
3)Beden eğitimi ve spor tesisleri var mı?
4)Eğitim programına göre spor yaptırılıyor mu?
5)Ders kitap ve notları var mı, personele dağıtılıyor mu?
6)Genel tatbikatlar düzenleniyor mu?
7)Kurum ve kuruluşların yangın söndürme ekiplerine eğitimde yardımcı olunuyor mu?

 

 

 
 
 
 

SIRA

NO

KONU

DENETLENECEK KONULAR

DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

İ K M A L – D O N A T I M

 Araç, Teçhizat ve Malzeme
 
1)İtfaiye söndürme aracı durumu:
   a)Söndürme aracı sayısı
   b)Faal söndürme araçları
   c) Söndürme aracı tipleri
   d)İhtiyaç var mı?Varsa makama iletilmiş mi?
 
2)Kurtarma  aracı durumu:
 
   a) Kurtarma aracı sayısı
   b)Faal kurtarma araçları
   c) Kurtarma aracı tipleri
   d)İhtiyaç var mı?Varsa makama iletilmiş mi?
 
3)Ambulans  durumu:
 
   a) Ambulans  sayısı
   b)Faal ambulans sayısı
   c) İhtiyaç var mı?Varsa makama iletilmiş mi?
 
4) Merdivenli araç durumu:
 
  a) Merdivenli araç sayısı
   b)Faal merdivenli araçlar
   c) Merdivenli araç tipleri
   d)İhtiyaç var mı?Varsa makama iletilmiş mi?
 
5) Çift kabinli pikap durumu:
 
   a) Çift kabinli  araç sayısı
   b)Faal çift kabinli  araçlar
   c) Çift kabinli araç tipleri
   d)İhtiyaç var mı?Varsa makama iletilmiş mi?
 
6) Hizmet aracı durumu:
 
   a) Hizmet aracı sayısı
   b)Faal hizmet araçları
   c) Hizmet  aracı tipleri
   d)İhtiyaç var mı?Varsa makama iletilmiş mi?
 
 
   

 
 

SIRA

NO

KONU

DENETLENECEK KONULAR

DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMA

 

İKMAL-DONATIM

7)Köpük işleme takımları var mı?
 
   a)Sayısı
   b)İhtiyaç var mı?
   c)Makama iletilmiş mi?
 
8)Motopomp durumu:
 
   a)Motopomp sayısı
   b)Faal motopomp sayısı
   c) Motopomplar aynı tipte mi?
   d)İhtiyaç duyulan motopomp sayısı
 
 9)Elektrik  jeneratörleri durumu:
 
   a)Jeneratör sayısı
   b)Faal jeneratör sayısı
   c)Tipler
   d)İhtiyaç duyulan jeneratör sayısı
 
10)Hidrolik Şnorkel durumu:
 
   a)Sayısı
   b)Faal olanların sayısı
   c)İhtiyaç miktarı
 
11)Hortum durumu:
 
   a)Hortum sayısı
   b)Kullanılabilir durumdakilerin sayısı
   c)Hortum tipleri
   d)İhtiyaç duyulan hortum sayısı
   e)Hortum bakım  ve onarın atölyesi var mıdır?
 
12)Rekor ve lans durumu:
 
   a)Rekorlar aynı tipte mi?
   b)Ara rekorları küçültücü-büyültücü var mı?
   c)Lans(Nozl) tipleri aynı mıdır?
   d)Lans ve rekor miktarı yeterli midir?
 
 

 

 

SIRA

NO

KONU

DENETLENECEK KONULAR

DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMA

 

İKMAL-DONATIM

 
13)Cankurtarma takımları durumu:
 
a)      Cankurtaran ipleri var mı, yeterli midir?
b)     Libaratör var mı, yeterli midir?
c)      Atlama çarşafı :
1- Çarşaf sayısı
       2- Kullanılabilir durumdakilerin sayısı
       3- İhtiyaç duyulan çarşaf sayısı
d)     Yanmaz elbise var mı, yeterli midir?
e)      Oksijen maskesi var mı, yeterli midir?
f)       Hava cihazı var mıdır, yeterli midir?
g)      Can kurtarma kemeri var mı, yeterli midir?
h)     Emniyet kemeri var mıdır, yeterli midir?
i)        Geçmeli merdiven var mı, yeterli midir?
j)       Kurtarma tüneli ver mıdır, yeterli midir?
k)     Sedye var mıdır, yeterli midir?
l)        İlk yardım çantası var mıdır, yeterli midir?
m)   Manika var mıdır, yeterli midir
n)      İlk yardım eğitim malzemeleri yeterli midir?
 
14)Yardımcı yangın söndürme araçları durumu:
 
 – Balta, kazma, kürek, kanca, manivela, küskü, varyoz, tel makası, gelberi, testere,elektrik pensesi, elektrik eldiveni,havagazı anahtarı, izoleli pense, demir kesme makinesi, elektrikli el feneri, vb. var mı yeterli mi?
 

 

 

 

SIRA

NO

KONU

DENETLENECEK KONULAR

DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

B A K I M

Bakım :
1)      Araç, gereç ve malzeme kadrosu belirlenmiş midir?
2)      Belirlenen kadrolara göre istek yapılmış mıdır?
3)      Araç ve gereçlerin kullanma talimatı var mı dır?
4)      Araç ve gereçlerim günlük, haftalık, aylık ve üç aylık bakım  dosyaları düzenli  tutuluyor mu?
5)      Kullanılan araçların her görev dönüşü muayeneleri yapılıyor mu?
6)      Terkini gerektiren mal var mıdır, bunlar için ne gibi işlemler yapılmıştır?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

D İ Ğ E R    H U S U S L A R

Diğer hususlar:
 
1)İtfaiye İç Hizmet Yönergesi var mıdır?
2)Yangın yönünden hassas bölgeler belirlenmiş midir? Yöre  haritasına işlenmiş midir?
3)Yangın musluklarının yerleri belirlenmiş mi, yeterli midir?
4)Yangın gözetleme kuleleri var mı?
5) Haberleşme durumu:
(a)Haberleşme sistemleri kurulmuş mu dur?
           (b)Hangi sistemler vardır?
            (c)Telsiz haberleşmesi için
            çevrim planı mevcut 
            mudur?
6) Şahsi ve hizmet teçhizat ve malzemeleri:
a)      Personele yetecek sayıda var mıdır?
b)     TSE veya EN Standartlarına uygun mudur?
 
7)      Demirbaş defteri var mı , demirbaş sayımı her yıl yapılıyor mu?

 

 

 

SIRA

NO

KONU

DENETLENECEK KONULAR

DEĞERLENDİRME

AÇIKLAMA

 

D İ Ğ E R    H U S U S L A R

 
8)      Sivil Savunma Teşkilatı ile ilişki kurarak itfaiye yardımcı servisine ayrılan mükelleflerin eğitimini yapılıyor mu?
9)      Personelin görev değişikliğinde devir teslim tutanağı tutuluyor mu?
 
10)  Yangınlarla ilgili :
 
      a) Günlük, aylık, yıllık
      istatistikler tutuluyor mu?
 
b) Değerlendirme yapılmakta mıdır?
c)      Yerel sivil savunma teşkilatlarına ve ilgili diğer yerlere gönderilmekte midir?
 
11)  İtfaiyenin  yerleşim düzeni:
a) İdari büroların durumu
      b) Yemekhanelerinin
      durumu
            c) Yatakhanelerinin
            durumu
            d) Dershanelerinin durumu
            e) Deponun durumu
      f) Garajın durumu
12)  Yemek verilip verilmediği
13)  Fazla çalışma ücreti verilip verilmediği
14)  Diğer
 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME, TEKLİF VE ÖNERİLER

   

 

 
Denetleyenin   :
Adı Soyadı       :                                                    
Unvanı             :                                                     
İmzası              :                                                    

 

 

Örnek-6

 

İTFAİYE PERSONELİNİN KIYAFET

VE RÜTBE İŞARETLERİ

 

1-       K I Y A F E T L E R

 

HARİCİ KIYAFET

 

 

 

HARİCİ CEKET

PANTOLON

LACİVERT

 

 

DAHİLİ KIYAFET

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2- R Ü T B E   İ Ş A R E T L E R İ

 
 

 

DAİRE BAŞKANI

Dikdörtgen çift sarı sırma içerisinde yan yana Üç Yıldız.

 
 
 

MÜDÜR
ŞUBE MÜDÜRÜ

 
 
 
 
 
 
 

Yıldız uçlarına teğet çemberin

çapı 25 mm. olacak

(Yıldız Sarı Madenden Olacak)
Rütbe zeminin Ölçüleri
 
 
 
 
 
 
 
 

İTFAİYE ÇAVUŞU

 
 
Kollarda Çift Taraflı Kırmızı İki Şerit
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Rütbe İşareti ve Ölçüleri
 
 
 
 
İTFAİYE ERİ
 

Siyah(5mm)
Kırmızı Sırma
(10 mm)

 
 
Rütbe İşareti ve Ölçüleri
 
 
 
 
1- Birim Amiri rütbe işaretleri, sağ göğüs cebinin üst kısmına takılır.
2- İtfaiye Çavuşu ve Erinin rütbe işaretleri sağ ve sol kol üzerinde, omuz ve dirsek kısmının ortasına gelecek şekilde kumaş renginden ibrişimle dikilir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ek-2

 

ÖRNEKTİR

8,5cm

 

 
 
 

BELEDİYE İTFAİYE KİMLİK KARTI

…………….. BELEDİYESİ

5,5
cm

ADI SOYADI

:

RESİM

ÜNVANI :
SİCİL NO :
T.C KİMLİK NO :
KAN GRUBU :

ÖNYÜZ

 
 

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU

İL                                                                       İLÇE:
MAH./KÖY:        
CİLT NO:                                 AİLE SIRA NO:                               SIRANO………………….
BABA ADI:                                                           ANNE ADI                                          
D. YERİ                                                           D.TARİHİ……………………………………….

ONAY

BU KART BAŞKALARI TARAFINDAN KULLANILAMAZ.
BU KART BAŞKA AMAÇ İÇİN KULLANILAMAZ
SOĞUK DAMGASI OLMAYAN KARTLAR GEÇERSİZDİR
BU KARTI BULDUĞUNUZDA LÜTFEN …………… NO’LU TELEFONA BİLGİ VERİNİZ

ARKAYÜZ